Zasady recenzowania publikacji


ZASADY RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW ZŁOŻONYCH DO PUBLIKACJI W "Pro Fide Rege et Lege"
1. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch recenzentów powoływanych przez Redakcję "Pro Fide Rege et Lege" i afiliowanych w polskich i zagranicznych instytucjach naukowych.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Proces recenzyjny jest poufny i anonimowy (double-blind review process).
4. Czas oczekiwania na recenzję nie powinien przekroczyć 2 miesięcy od momentu powołania recenzentów.
5. Po otrzymaniu recenzji zawierających jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia Redakcja podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu artykułu do publikacji. Decyzja ta jest niezwłocznie przekazywana do wiadomości autora wraz z recenzjami.
6. Redakcja może poprosić autora tekstu o wprowadzenie poprawek sugerowanych przez recenzentów i/lub Redakcję. Po ich wprowadzeniu artykuł podlega weryfikacji przez Redakcję. Niezastosowanie się do zaleceń recenzentów i Redakcji może skutkować odrzuceniem artykułu.

REDKACJA OD KAŻDEGO AUTORA WYMAGA BY WRAZ Z ARTYKUŁEM ZAŁĄCZYŁ:

1. Oświadczenie o orgynalności artykułu tj. iż wcześniej nie był publikowany.

2. Oświadczenie o wkładu poszczególnych osób w powstanie artkułu.

3. Oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów.

4. Oświadczenia o żródłach finansowania badań podczas powstawania tekstu.