O piśmie


Zbieramy już materiały do następnego numeru "Pro Fide Rege et Lege", które wkrótce się ukaże:

Call for Papers dla “Pro Fide Rege et Lege”, 2021, nr 85. Temat numeru: „Państwo prawa”

Przystępujemy do zbierania tekstów do kolejnego numeru Pro Fide Rege et Lege, którego tematem przewodnim będzie zasada państwa prawa wyrażona w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 2 ustawy zasadniczej stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Ten krótki przepis, wyraża zbiorczo pewne reguły oraz zasady nieujęte expressis verbis w teksie pisanym konstytucji, ale wynikające immamentnie z aksjologii oraz istoty państwa prawnego. Reguły te, odnoszą się do zasad działania władzy publicznej – a konkretnie do sposobu stanowienia prawa (zasady przyzwoitej legislacji). W tym kontekście należy wyjść, przede wszystkim, od zasady zaufania obywatela do państwa (niem. Vertrauensschutz) powiązanej z zasadą proporcjonalności (zakaz nadmiernej ingerencji), jako ogólnej podstawy do wskazywania kształtu i konsekwencji klauzuli państwa prawnego (wyrażonej w szczegółowych przepisach ustawy zasadniczej). Ponadto należy wymienić zakaz stanowienia przepisów prawnych, które obowiązywałyby z mocą wsteczną (lex retro non agit), nakaz zachowania odpowiedniego vacatio legis, zasadę ochrony praw nabytych oraz zasadę określoności prawa. W ujęciu materialnym, na istotę pojęcia państwo prawa, składa się szereg elementów, które również chcielibyśmy zaakcentować w najbliższym numerze naszego czasopisma, są to między innymi:

– zasada podziału władz

– zasada hierarchicznego i zamkniętego systemu źródeł prawa

– istnienie katalogu podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela

– zasada niepodległości i suwerenności

– istnienie mechanizmów kontroli konstytucjonalności prawa

Teksty zbieramy do połowy marca 2021 roku. Prosimy najpierw uzgodnić temat z Redakcją, aby uniknąć powtórzeń tematyki nadsyłanych tekstów. Pytania i teksty prosimy słać na adres: profide.info[małpa]gmail.com

Przypominamy, że za publikację w naszym piśmie przysługuje 20 punktów.

 ---------------------------------------------------

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację na łamach „Pro Fide, Rege et Lege” przysługuje 20 punktów.
Nr ISSN: 0867-6771

Pierwotną wersją "Pro Fide Rege et Lege" od samego początku jest wersja papierowa.

Czasopismo można kupić na stronie: https://sklep.konserwatyzm.pl/czasopisma lub w salonach sieci Empik na terenie całego kraju.

Copyright by Klub Zachowawczo-Monarchistyczny. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone. Redakcja nie udziela automatycznej licencji. Autrzy zrzekają się praw autorskich na rzecz wydawcy tj. Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Biblioteki i instyucje naukowe mogą swobodnie wykorzystywać artykuły i treści publikowane w Pro Fide Rege et Lege.

Przeczytaj nasze:


„Pro Fide, Rege et Lege” jest półrocznikiem. Jesteśmy pismem naukowym - wpisanym na ministerialną listę czasopism naukowych (za publikację przysługuje 20 punktów), ale zarazem popularyzatorskim, co wymaga od naszych autorów pisania językiem zrozumiałym dla szerszego Czytelnika. Nie dostajemy bowiem żadnych dotacji, nie finansuje nas żadna placówka naukowa. Dlatego też „Pro Fide, Rege et Lege” musi znaleźć szerokiego Czytelnika i samodzielnie utrzymać się na rynku wydawniczym.  

„Pro Fide, Rege et Lege” to pismo koncentrujące się wokół problemów teologii i filozofii politycznej, politologii, nauk prawnych (szczególnie prawo konstytucyjne, europejskie i międzynarodowe), historii najnowszej, teologii chrześcijańskiej i filozofii klasyczno-tomistycznej. Szczególnie interesują nas badania i teksty związane z klasyczno-tradycyjnym spojrzeniem na historię i politykę. Mimo że aspirujemy aby być czasopismem naukowym, dbamy także o to, aby „Pro Fide, Rege et Lege” miało określony profil ideowy, ale aby nie było bezmyślnym reproduktorem określonej ideologii lub – co byłoby najgorsze z możliwych – aby zostało uznane za organ jakiejś partii politycznej.

„Pro Fide, Rege et Lege” jest pismem tematycznym, mającym swoje sympatie i antypatie, ale przede wszystkim jest niezależne. Naszym celem jest uczenie twórczego myślenia, w duchu tradycyjnym, o współczesnych wyzwaniach i sprawnego poruszania się w świecie idei.

 

Prof. Adam Wielomski

Redaktor Naczelny „Pro Fide, Rege et Lege”

Adam Wielomski

Czasopismo można nabyć m.in. na stronie: http://sklep.konserwatyzm.pl/czasopisma/

PRO FIDE REGE ET LEGE DEKLARUJE SIĘ JAKO PISMO WYDAWANE W FORMIE TRADYCYJNEJ TJ. PAPIEROWEJ, A OBSZERNE FRAGMENTY ARTYKUŁÓW, RECENZJI UKAZUJĄ SIĘ NA STRONIE WWW.KONSERWATYZM.PL Z ZAZNACZENIEM ŹRÓDŁA PIERWODRUKU.

Pro Fide, Rege et Lege (PFRL), peer-reviewed and published semi-annually, is a Polish political science journal which covers significant fields of the discipline including political philosophy, political theology and political theory. PFRL publishes also articles on constitutional, European and international law, contemporary history and Christian theology.

The journal is indexed in the Ministry of Science and Higher Education list of academic journals (20 points). All articles are followed by English summaries.

The journal's title comes from the Latin "For King, Faith and Law" which was the motto of the Order of the White Eagle, the Polish highest decoration established in 1705. The journal was founded in 1988. The present editor-in-chief is Adam Wielomski.

Pro Fide, Rege et Lege (PFRL) ist eine polnischsprachige politikwissenschaftliche und peer-reviewed Halbjahreszeitschrift, die beschäftigt sich mit Themen wie politische Philosophie, politische Theologie und politische Theorie. Die Zeitschrift publiziert auch Artikel über Zeitgeschichte, christliche Theologie, Verfassungs-, Europa- und Völkerrecht. PFRL wird im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen Verzeichnis der wissenschaftlichen Zeitschriften erfasst. Chefredakteur ist derzeit
Adam Wielomski. Der Name der Zeitschrift geht zurück auf die Devise des Ordens des Weißen Adlers (die höchste Auszeichnung der Ersten Republik Polen), die lautet “Pro Fide, Rege et Lege” (Für Glaube, König und Recht).